Miidear Masterpiece

ผ่านมา 2 ปีแล้ว แต่งานการ์ดแต่งงานที่เราทำให้ กับคุณชมพู่ อารยา ยังคงเป็นงานนึงที่สำหรับเราแล้ ว พูดได้เต็มปากว่าเป็น ‘Masterpiece’ จริงๆ งานดีๆแบบนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ าขาดองค์ประกอบสำคัญต่างๆเช่น
 
– Customer ลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับทุ กรายละเอียดของงานแต่งงาน แม้แต่เรื่องการ์ดแต่งงาน (90% ของคู่แต่งงานมักจะใช้ข้ออ้างว่ าการ์ดแต่งงาน ทำสวย ทำดี เดี๋ยวเค้าก็ทิ้ง แต่ถ้าเป็นชุดเจ้าสาว หรือหลายๆอย่างที่ใช้กับตั วเราเอง ถึงไหนถึงกัน ก็เก็บไม่ได้เหมือนกัน)
 
– Design ที่ลงตัว และบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณชม พู่ อารยา ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการทำงานในสไตล์ของ Miidear  ที่พยายามทำความรู้จักและ ‘อ่าน’ ลูกค้า ออกแบบสิ่งที่ลูกค้า ‘เป็น’
 
– Material & Printing Technique Selection เราจะใส่ใจและให้เวลากับการเลื อกสรรกระดาษและวัสดุที่ เหมาะสมกับสไตล์ของงาน เพื่อที่จะเปลี่ยนให้ภาพในจิ นตนาการของเราออกมาเป็นชิ้ นงานจริงให้ได้
อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคื อการเลือกใช้เทคนิคการพิมพ์ต่ างๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลายๆคนเป็นตัวการ์ดแต่ งงานของคุณชมพู่ อารยา แล้วรู้สึกว่าดูเรียบๆ น่าจะทำง่ายไม่มีอะไร จริงแล้วการทำงานสไตล์ ‘เรียบหรู’ ให้ออกมาดูดีและเรียบหรูจริ งๆไม่ง่ายนะครับ
 
– Craftsmanship สำหรับแขกที่ได้รับการ์ดแต่ งงานของคุณชมพู่อารยา และอีกหลายๆงานที่เราเป็นผู้ดี ไซน์และผลิต จะรู้เป็นอย่างดีว่าเราให้ ความสำคัญกับงานฝีมือเป็นอย่ างมาก ดีเทลเล็กๆน้อยๆ ที่แม้แต่ลูกค้าเองไม่รู้หรื อไม่เคยสังเกตุ สำหรับเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่ เราไม่เคยปล่อยผ่าน (หลายครั้งมีคนหาว่าบ้ าจะทำไปทำไม )
 
ท้ายที่สุดและสำคัญที่สุด คือ จิตวิญญาณและความต้ องการของเราที่ อยากจะออกแบบและสร้างสรรค์งานที่ โลกนี้ไม่เคยเห็น และความคิดที่ไม่สนใจความเชื่ อแบบเดิมๆที่ว่า “การ์ดแต่งงานเป็นเรื่องไม่สำคั ญ” เพราะสำหรับเราการได้ทำการ์ดแต่ งงานให้คุณคือเป้าหมายสำคัญ และถือเป็นเกียรติที่ลูกค้าเลื อกให้เราทำการ์ดเชิญสำหรับ ‘งานที่จะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดี ยว’ ในชีวิตของเค้าเหล่านั้น